By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
Ruby Port
Add To Compare
8,70 €cena
Crazy Javali White
Add To Compare
10,50 €cena
Crazy Javali Red
Add To Compare
10,50 €cena
Natural Art Series Orange Wine
Add To Compare
18,60 €cena
Pet Nat
Add To Compare
11,40 €cena

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Armus, spol. s r.o, so sídlom Antona Bernoláka 2170/43, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 700 471 (ďalej len “ARMUS”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Armus ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.sommelierwineshop.eu.

 1. DEFINÍCIA POJMOV

  1. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

  2. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba – spotrebiteľ, fyzická osoba – podnikateľ spôsobilá na právne úkony a právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s ARMUS kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  internetový obchod, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez internetový obchod odoslala záväznú objednávku a doručila ju ARMUS.

  3. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

  4. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho príp. oprávnenej osoby, najmä meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mail, telefonický kontakt, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 1. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej ARMUS dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany ARMUS.

 2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná ARMUS. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.sommelierwineshop.eu a jeho odoslaním cez internetový obchod alebo e-mailom na adresu info@sommelierwineshop.eu.

 3. Objednávka obsahuje tiež:

 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,

 3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu kedykoľvek na požiadanie preukázať.

 4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 5. súhlas so zasielaním reklamných e-mailov a sms a iných marketingových akcií.

 1. Objednávka zaniká:

 1. odmietnutím objednávky zo strany ARMUS,

 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

 1. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie ARMUS adresované kupujúcemu, v ktorom ARMUS potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti ARMUS neznamenajú potvrdenie objednávky.

 2. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Internetový obchod ARMUS je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

 3. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok ARMUS dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

 4. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti ARMUS. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť ARMUS povinná prijať.

 1. KÚPNA CENA TOVARU

  1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

  2. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. ARMUS si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. ARMUS v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, pričom tento je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo strany kupujúceho, kúpna zmluva zaniká.

  3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu ARMUS do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

  4. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade,  že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru alebo v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

  5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  6. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu ARMUS a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. Platobná brána PayPal

 2. Prevod/vklad na účet ARMUS

 3. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi

 4. v hotovosti  – pri osobnom odbere, ak je tovar na sklade

  1. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet ARMUS uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny doručovateľovi. Pri platbe na účet ARMUS sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.

 

 1. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

  1. Ak je tovar na sklade, bude objednávka kupujúceho vybavená do 5-7 pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.

  2. Ak tovar nie je na sklade,  po vytvorení objednávky zisťujeme dostupnosť daného tovaru u dodávateľa. V prípade, že tovar nie je u dodávateľa dostupný, ARMUS informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s návrhom riešenia. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s navrhnutým riešením, objednávka kupujúceho bez ďalšieho zaniká.

  3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet ARMUS začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti ARMUS za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 1. MIESTO DODANIA

  1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a ARMUS ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

  2. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v prevádzke ARMUS v Žiline na adrese Obežná 3/8358, 010 08 Žilina. Pri osobnom preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na dodacom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie dodatočné reklamácie na množstvo druh tovaru a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

 2. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

  1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

  2. Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom kuriérskej služby DPD alebo SPS, pričom náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho.

  3. Cenník dopravy

Cena prepravy tovaru

 • pri platbe za tovar vopred, formou zálohovej faktúry:
     .....

 • pri platbe pri prevzatí tovaru na dobierku – cena prepravy podľa hodnoty dobierky:
     .....

 

 1. DODANIE TOVARU

  1. Záväzok ARMUS dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste. Súčasťou dodaného tovaru – zásielky je vždy účtovný doklad - faktúra, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

  2. Záväzok ARMUS dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod ARMUS bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane ARMUS.

  3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti ARMUS späť, je internetový obchod ARMUS oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

  2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi ARMUS a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 1. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zo strany kupujúceho fyzickej osoby spotrebiteľa zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, ARMUS vráti kupujúcemu spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

  2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa – ide najmä o situáciu, ak ide o špeciálny tovar a tento nebol skladom a predávajúci ho objedná u dodávateľa výlučne podľa požiadavky alebo pre potreby kupujúceho,

 2. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 4. predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy sa vzťahujú len na kupujúceho spotrebiteľa, kupujúci podnikateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípadoch stanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 1. V odvolaní objednávky, ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Armus, spol. s r.o., Obežná 3/8358, 010 08 Žilina.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané ARMUS najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 3. Po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy je internetový obchod ARMUS povinný:

 4. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: ARMUS, s.r.o., Obežná 3/8358, 010 08 Žilina. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

 5. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 6. Internetový obchod ARMUS nie je povinný uhradiť kupujúcemu spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou ARMUS. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný ARMUS.

 7. ARMUS si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru ARMUS. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, ARMUS vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka ARMUS  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti ARMUS kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

 8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti ARMUS. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty..

 9. Internetový obchod ARMUS je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet ARMUS kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky,

 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od doručovateľa v dohodnutom termíne z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti ARMUS,

 3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

 4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti ARMUS, ktoré možno od nej požadovať, nie je schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva, alebo ak dodávateľ zásadným spôsobom zmenil podmienky dodania tovaru a nie je v možnostiach ARMUS inak ho zaobstarať,

 5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť ARMUS tovar nakupuje.

  1. Odstúpenie ARMUS od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti ARMUS kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

  2. Odstúpenie ARMUS od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti ARMUS na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

  3. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod ARMUS oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

10.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2020.

10.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sommelierwineshop.eu.

10.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Príloha VOP:

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

ARMUS, s.r.o.,

Obežná 3/8358, 010 08 Žilina, Slovenská republika,

IČO: 46 700 471

e-mail: info@sommelierwineshop.eu

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar:

 • .............................................................................................................................

 • .............................................................................................................................

 • .............................................................................................................................

 • .............................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*)                  .....................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) .....................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)                 .....................................................

.....................................................

Dátum ......................

Miesto ......................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.....................................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Reklamačný poriadok

Armus, spol. s r.o, so sídlom Antona Bernoláka 2170/43, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 700 471 (ďalej len “ARMUS”), vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim v internetovom obchode www.sommelierwineshop.eu, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom fyzickou alebo právnickou osobou.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Zákazník pred zakúpením tovaru vezme do úvahy účel použitia, vhodnosť prepravy, zloženie, vek a spôsob skladovania tovaru.

 2. Pred a počas užívania zakúpeného tovaru je nevyhnutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám užívania zakúpeného tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce chuť a životnosť tovaru, ako napr.: nesprávna preprava tovaru, nevhodné skladovanie tovaru a pod.

 3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom skladovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti vydržať.

 4. ARMUS zodpovedá za to, že tovar, ktorý si zakúpil je bez vád a že

 1. má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané parametre a že jeho užívanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území SR;

 2. zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným.

 1. Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je v charaktere jeho obsahu a jeho vlastnostiach (vek, zrenie, fľašovanie, skladovanie a pod.).

 2. Záruka nemôže byť uznaná, najmä ak:

 1. bola vada spôsobená neodborným a nesprávnym skladovaním tovaru alebo jeho používaním v rozpore s jeho účelom,

 2. bola vada spôsobená v dôsledku nesprávnej alebo nevhodnej prepravy tovaru,

 3. bola vada spôsobená v dôsledku prirodzených zmien látok, z ktorých je tovar vyrobený,

 4. boli na tovare vykonané akékoľvek zásahy,

 5. pri uplatňovaní reklamácie nebol predložený platný originál dokladu o kúpe tovaru,

 6. bol tovar poškodený zavinením zákazníka alebo tretej osoby

 7. bol tovar vystavovaný nepriaznivým vplyvom (slnko, teplo  a pod.).

 1. Záručná doba, resp. je dĺžka sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Zákazník berie výslovne na vedomie, že doba minimálnej trvanlivosti potravín sa výslovne neuvádza ak ide o liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10% obj., všetky druhy hroznových vín a ovocných vín vrátane dezertných a aromatizovaných a sýtených a obdobné nápoje vyrábané z ovocia a hrozna.

 2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná rovnaká ako podľa predchádzajúceho bodu,  ARMUS však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 3. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do ukončenia reklamácie sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 1. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

 1.  Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

 2. Tovar zakúpený cez internetový obchod je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:

ARMUS, s.r.o., so sídlom Obežná 3/8358, 010 08 Žilina, SR (ďalej len „reklamačná adresa“)

 1. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný ARMUS odoslať, príp. odovzdať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list alebo jeho kópiu, ak bol kupujúcemu vydaný (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči ARMUS zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s ARMUS a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“).

 1. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Dobierku nepreberáme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci ARMUS na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

 1. V prípade, ak bude kupujúcemu vystavený záručný list v ktorom je uvedený iný podnikateľ určený na opravu tovaru, ktorý je v mieste ARMUS alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, je kupujúci povinný uplatniť právo na opravu tovaru u tohto podnikateľa. Podnikateľ určený na opravu tovaru je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji medzi ARMUS a kupujúcim.

 1. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

 1. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať pracovníkov ARMUS zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@sommelierwineshop.eu alebo telefonicky na tel. číslo +421 908 456 240 Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe ARMUS, či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.

 1. Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

 1. PRÁVA KUPUJÚCEHO ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Internetový obchod ARMUS je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým ARMUS nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 1. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 1. Ak ARMUS predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 1. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 1. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 1. O prijatí reklamácie je ARMUS povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 1. Internetový obchod ARMUS je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku 3 uplatňuje.

 1. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je ARMUS oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 1. O vybavení reklamácie je ARMUS povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 1. Ak kupujúci fyzická osoba spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, ARMUS môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 1. Ak kupujúci fyzická osoba spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a ARMUS ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša ARMUS bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť ARMUS za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

 1. V prípade, že kupujúci fyzická osoba spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým ARMUS vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že ARMUS porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na ARMUS, s. r. o., so sídlom Obežná 3/8358, 010 08 Žilina so žiadosťou o nápravu. Ak ARMUS na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s ARMUS je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.5.2020.

 2. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje s výnimkou ustanovenia čl. 1. ods. 4 druhá veta len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanovením čl. 1. ods. 4 druhá veta tohto Reklamačného poriadku.

 1. ARMUS si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.sommelierwineshop.eu.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie vašich údajov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Tieto údaje, ktoré podliehajú počítačovému spracovaniu, budú zaradené do databázy (databáz) www.sommelierwineshop.com a sú určené na registráciu a prezentáciu ďalších produktov a služieb, ako aj inštitucionálnych informácií, ktoré budú sprístupnené.

Vaše poskytnutie údajov je dobrovoľné a podľa zákona je zaručené právo na prístup, opravu a zrušenie akýchkoľvek údajov, ktoré sa vás priamo týkajú, a to osobne alebo písomne priamo na adrese uvedenej na úvodnej stránke tejto webovej stránky.